کاهو صاف کننده خون استآرشیو

کاهو دارای چه خواصی است؟

کاهو دارای چه خواصی است؟ کاهو : کاهو مصرف کنید و همیشه زیبا و جوان بمانید، غذایی زودهضم است، سلولز آن خیلی ظریف است و در روده ها به سرعت هضم می شود و دارای ویتامین های A, B, C نیز هست، غذاشناسان عصر خانم در کاهو...