پارگی کاندومآرشیو

کاندوم وسیله مؤثر در پیشگیری از حاملگی

کاندوم وسیله مؤثر در پیشگیری از حاملگی یک وسیله پیشگیری از حاملگی مؤثر ، قابل برگشت، سالم و بدون عوارض است و بدون مشاوره پزشکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این وسیله کم خرج است و در بیشتر شهرها و بخشها بسهولت در دسترس می باشد....