وسواس فكريآرشیو

پایان وسواس فكري – اجبار عملي تا تعادل

پايان درمان درمان وقتي تمام مي شود كه مناسك را كنار بگذاريد و بدانيد وقتي وسواس هاي فكري شما بر مي گردند، بايد چه كار كنيد. براي چنين اتفاقي آماده باشيد. نشانه هاي وسواس فكري – اجبار عملي گهگاه باز مي گردندف به ويژه هنگام استرس. ولياگر...

انواع اختلال وسواس فكري – عملي

در اينجا برخي از مواجهات و روش هاي پيشگيري از پاسخ براي وسواس فكري – اجبار عملي را توضيح مي دهم : * نظافت افراطي. كره را روي شير آشپزخانه يا هر چيز ديگري كه نسبت به آن حساس شده ايد، بماليد و تميز كردن آن را...

اجراي مواجهه و راهبرد و فنون

با استفاده از روش زير، به مدت يك هفته روزانه يك مرحله را اجرا كن. * خود تحليلي عقلاني قبلي خود را مجدداً بخوان. * هر وقت وسوسه شديد لوازم را وارسي كنيف كارت عقلاني را بخوان. * جز در دو مرحله آخر، به نوار زير سوال...

اجراي مواجهه با اضطراب

اجراي مواجهه مواجهه را از كمترين اضطراب شروع كنيد. در برابر مناسكي كه هميشه برگزار مي كرده ايد، مقاومت كنيد. براي مثال مي توانيد دست خود را كثيف كنيد (مواجهه) و تا دو ساعت آن را نشوييد (پيشگيري از پاسخ). سپس اين قضيه را در دفترتان يادداشت...

مراحل اصلي خود درماني وسواس فكري – اجبار عملي ۱

برخي از داروهاي ضد افسردگي نيز مي توانند به رفع وسواس هاي فكري و اجباري هاي عملي بعضي از آدم ها كمك كنند. براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين داروها، به پزشك يا ساير متخصصان بهداشت روان مراجعه كنيد. ۱- سنجش مشكل براي آشنايي با فرآيند سنجش،...