s                                   

ورزشآرشیو

ایستادن روی پنجه پا (بدون وزنه)

این تمرین سه هدف و یک امتیاز دارد. تعادل شما را افزایش میدهد، مچ پا را انعطاف پذیرتر می کند و عضلات ساق و مچ پا را در هنگام بلند کردن پاشنه تقویت میکند.

فشار بالای سر (با دمبل)

عضلاتی که در پشت بازوها هستند – عضلات ضعیفی هستند. وقتی این عضلات را تقویت می کنید، تمام کارهایی را که مجبور هستید

چرخش عضلات دوسر بازو (با دمبل)

عضلات دو سر – عضلاتی که در قسمت بالای بازوها قرار دارند – تقریباً پرکارترین عضلات بدن هستند. همانطور که آنها قوی تر شوند، هر چیزی را که بلند می کنید

چرخش پا در حالت ایستاده (با وزنه های مچی)

عضلاتی که در پشت ران ها و دقیقاً زیر باسن قرار گرفته اند را زردپی مینامند. با افزایش نیروی این عضلات هر فعالیتی که با پاهایتان انجام می دهید

ایستادن بر روی صندلی (بدون وزنه)

این تمرین بر روی عضلات مختلفی اثر می گذارد. با انجام این تمرین عضلات ران، شکم و باسن خود را تقویت می کنید. همچنین این تمرین باعث افزایش تعادل می شود.

هنگام ورزش کردن با صدای بلند شمارش کنید

دو دلیل برای شمارش با صدای بلند وجود دارد. اول اینکه به تنفس منظم شما کمک می کند. در حال صحبت کردن نمی توانید

اگر خسته یا بیمار هستید آن روز را ورزش نکنید

نکنید در ضمن با یک روز چشم پوشی از انجام تمرینات ، چیزی را از دست نخواهید داد. اگر خسته یا بیمار باشید، با ورزش کردن چیزی به دست نمی آورید.

نکات دیگری درباره ی تغذیه در ورزشکاران

ورزشکاران علاوه براحتیاجات غذایی روزمره، برای تمرین و انجام مسابقات به سوخت نیاز دارند و باید این نیاز به وسیله ی پروتئین، چربی و کربوهیدرات تامین شود.

عضله بیشتر یعنی چربی کمتر

همانطور که قبلا گفتم در تحقیقات جامای من، زنان همه بر این عقیده روی اثرات آموزش قدرت بدون در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر، متمرکز شوم.

نقش ورزش بر زیبایی

حتی یک شخصی تنبل هم می تواند این برنامه عملی را انجام دهد.