ورزش کردن زنانآرشیو

از عملکرد خود در ورزش لذت ببرید

بسیاری از زنان از احساسی فوق العاده ای که بعد از هر بار بلند کردن وزنه به آنها دست میدهد راضی هستند. او رسولا یکی از آنهاست:

استمرار زنان در تمرینات

آموزش قدرت کاملترین مکمل برای دویدن است. بعد از هر بار دویدن، کمی احساس درد و خستگی میکردم اما این درد خیلی طول نمی کشید.

ایستادن روی پنجه پا (بدون وزنه)

این تمرین سه هدف و یک امتیاز دارد. تعادل شما را افزایش میدهد، مچ پا را انعطاف پذیرتر می کند و عضلات ساق و مچ پا را در هنگام بلند کردن پاشنه تقویت میکند.

فشار بالای سر (با دمبل)

عضلاتی که در پشت بازوها هستند – عضلات ضعیفی هستند. وقتی این عضلات را تقویت می کنید، تمام کارهایی را که مجبور هستید

چرخش عضلات دوسر بازو (با دمبل)

عضلات دو سر – عضلاتی که در قسمت بالای بازوها قرار دارند – تقریباً پرکارترین عضلات بدن هستند. همانطور که آنها قوی تر شوند، هر چیزی را که بلند می کنید

چرخش پا در حالت ایستاده (با وزنه های مچی)

عضلاتی که در پشت ران ها و دقیقاً زیر باسن قرار گرفته اند را زردپی مینامند. با افزایش نیروی این عضلات هر فعالیتی که با پاهایتان انجام می دهید

ایستادن بر روی صندلی (بدون وزنه)

این تمرین بر روی عضلات مختلفی اثر می گذارد. با انجام این تمرین عضلات ران، شکم و باسن خود را تقویت می کنید. همچنین این تمرین باعث افزایش تعادل می شود.

هنگام ورزش کردن با صدای بلند شمارش کنید

دو دلیل برای شمارش با صدای بلند وجود دارد. اول اینکه به تنفس منظم شما کمک می کند. در حال صحبت کردن نمی توانید

اگر خسته یا بیمار هستید آن روز را ورزش نکنید

نکنید در ضمن با یک روز چشم پوشی از انجام تمرینات ، چیزی را از دست نخواهید داد. اگر خسته یا بیمار باشید، با ورزش کردن چیزی به دست نمی آورید.

آموزش قدرت بر پایه تمرینات مطمئن طراحی شده است

در این مرحله وسایل مورد نیازتان را جمع آوری کرده اید: وزنه ها (و جعبه حمل آنها)، یک صندلی محکم و یک حوله . لباس راحت پوشیده اید،