/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

واقع بينانهآرشیو

تحقير كردن خود را كنار بگذاريد

بسياري از وسواسي ها، وسواس هاي فكري خود را نفرت انگيز و مناسك را نابهنجار مي دانند و از وجود چنين نشانه هايي در خودشان شرمنده هستند. آنها خودشان را احمق، ضعيف و بد مي دانند. به همين دليل مشكلات شان را مخفي كرده و از افشاي...

مباني غلبه بر نگراني

بپذيريد كه نگراني بي فايده است نگراني فايده ندارد و در مقابل خطرات، كمكي به شما نمي كند. اتفاقات بد ربطي به شدت نگراني شما ندارند. نگراني، آلام هيجاني شما را بيشتر مي كند. در ضمن مسائل را حل نمي كند و حل مسئله را با مشكل...

پرداختن به وقايع گذشته و رویارویی با اضطراب

مرور هيجاني با فن مرور هيجاني مي توانيم فاجعه سازي درباره گذشته (يا ترس ها) و آينده (يا تجربه هاي منفي) را بر طرف كنيم. در اين فن، تجربه اي را تجسم كرده و افكار و احساسات دخيل در آن را توصيف مي كنيد. سپس اين روش...

روش تجسم عقلاني – هيجاني و جایگزینی برای رو به رو شدن با ترس

تجسم عقلاني – هيجاني در اين فن، رويداد ترسناك را تجسم مي كنيد تا در خودتان اضطراب ايجاد كند. بعد سعي مي كنيد اضطراب را به هيجان كارآمدتري «تبديل كنيد». آنگاه از خودتان مي پرسيد با كدام فكرها اين كار را كرده ايد. دليل موثر واقع شدن...

روش چهارچوب بندی مجدد و آینده نگری در از بین بردن اضطراب

چارچوب بندي مجدد راهبرد ديگر براي قرار دادن رويدادها در سر جاي واقعي خودشان اين است كه به جاي «افتضاح» يا «غير قابل تحمل» دانستن رويدادها، آنها را «دلسرد كننده»، «نگران كننده» يا «ناخوشايند» در نظربگيريد. اين راهبرد در مورد دنيز موثر بود. او به جاي «فاجعه»...

باورهاي خود را برای مبارزه با اضطراب زير سوال ببريد

پيش از آن كه باور جديدي را كسب كنيد بايد باور قديمي خود را به طور كامل زير سوا ببريد و متقاعد شويد باور قديمي شما نامعقول بوده است. در مورد باورهاي خود، اين سه سوال را بپرسيد : ۱- آيا فايده دارد ؟ «آيا اين باور...