هيجاناتآرشیو

غلبه كردن بر موانع كمك گرفتن

بدانيد كه تغيير امكان پذير است اگر احتمال تغيير كردن را صفر بدانيد، بي هدف و سردرگم مي شويد. با اين طرز فكر كه كمك گرفتن بي فايده است، مبارزه كنيد تا وقتي امتحان نكرده ايد، چطور مي توانيد بگوييد تغيير كردن غيرممكن است ؟ اين طرز...

شيوه هاي غلبه بر موانع

پي بردن به اهميت عمل وقتي از انجام دادن تكاليف رفتاري طفره مي رويد، نكات زيرا به ياد آوريد : * تنها راه براي آن بفهميد ترس هاي شما بي پايه و اساس هستند، رو به رو شدن با آنها است تا ببينيد آيا واقعاً اتفاقي مي...

مواجهه با اضطراب پس از ضربه

از مواجهه تجسمي شروع كنيد مواجهه تجسمي عبارت است از به ياد آوردن تعمدي، تدريجي و كنترل شده رويدادهاي تلخ و ناگوار. همين طور كه از مهارت بازنگري و كنار آمدن استفاده مي كنيد، اضطراب تان به تدريج كم مي شود. مواجهه تدريجي به چند شكل اتفاق...

كنار آمدن با استرس زندگي

علاوه بر فنون بازنگري، رفتاري و آرميدگي، روش هاي مفيد ديگري هم وجود دارد. سه فن حل مسئله، جرات آموزي و مديريت استرس مي توانند وقايع منفي زندگي را كم كنند. طرح هاي كنار آمدن و خود آمو زي ني براي اداره كردن مشكلات مفيد هستند. حل...