ناراحتی پوستیآرشیو

اصلاح صورت در مردها و فرآورده های اصلاح

فعلا شواهد کافی علمی در دست نیست که نشان دهد اصلاح با تیغ بهتر است با ریش تراش برقی گرچه اصلاح عمقی صورت مردان از نظر اسلام مذموم است و عواملی مثل نوع پوست و مو، تعداد دفعات اصلاح، وجود ناراحتیهای پوستی، مهارت، قیمت و راحتی کار...