میز ماساژآرشیو

موضع درمانی چیست و چه کاربردی دارد ؟

قرنهاست که در گوشه و کنار جهان، بعضی از پزشکان بومی از ماساژ کف پا برای تشخیص و درمان بیماریهای بزرگ و کوچک کمک می گیرند. در غرب این نوع معالجه به نام Zoneth شناخته شده است.و اخیراً آن را Roflexology نامیده اند. گرچه بسیاری از تئوریهایی...