مواد طبیعیآرشیو

دیباچه ای بر داروهای شیمیایی

دیباچه ای بر داروهای شیمیایی بدن انسان از عناصر سازنده طبیعت تشکیل یافته است، و در واقع خمیره انسان و طبیعت یکی می باشد، و این رموز آفرینش که انسان از خاک آفریده شده است، در روایات معتبر مذهبی نیز ذکر گردیده است. اما مواد شیمیایی، تجزیه...