/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

مفصل زانوآرشیو

نحوه ی رعایت بهداشت پا ها

توجه به پاها : پا را فراموش نکنید؛ این ستون محکم و فعال، نزدیک به یک سوم بدن را تشکیل می دهد. مفصل زانو بزرگترین مفصل در سراسر بدن است و قویترین و محکمترین استخوان بدن، یعنی لگن را حمایت می کند. از نظر پوستی، پاها پوست...

آرتروز مفصل زانو

• در آرتروز زانو، مبتلا به تدریج خش و نازک می شود و استخوان اطراف آن به شکل ضخیم تر شدن واکنش نشان می دهد. استخوان واقع در لبه ی مفصل به سمت بیرون رشد می کند و اُستئوفیت ها را می سازد. رشد استخوان به سمت...

آناتومی و وظایف مفصل به بیان ساده

مفاصل محل مجاورت دو یا چند استخوان هستند. اکثر مفاصل متحرک اند. مفصل از قسمت های زیر تشکیل می شود: • غضروف (cartilage) : در ناحیه مفصل، استخوان ها به وسیله ی غضروف (نوعی بافت همبند) پوشیده می شوند.غضروف از سلول ها و رشته ها (فیبرها)یی ساخته...

حركات جهشي در ورزش و آسیب هایی که در پی دارد

در اين حركت جهشي براي پرش و بلند شدن، زانوها به حالت خميدگي بيش از حد در آمده و زرد پي آسيب مي بيند. در هنگام تا كردن و باز كردن مفصل زانو مينيسك شروع به لغزش مي نمايد تا حالتي مناسب جهت لقمه هاي استخوان ران...

حرکات ممنوعه ورزشی برای عضلات دو مفصلی

‏برخی از عضلات بدن، به ویژه عضلات اندام های فوقانی و تحتای، از روی پیش از یك مفصل عبور می کنند، این عضلات را معمولا عضلات دومفصلی می گویند. عضلات دو مفصلی براي خم كرن كامل و یا به صورت هم زمان با آن برای باز کردن...

بيان اصول كلي در ارتباط با اثر حركات ممنوعه مفاصل (۱)

در این بخش به ذکر نکاتی می پردازیم که انجام و ایجاد آن در هر تمرینی آن را بدون شك به حرکتی ممنوع تبديل می کند. این نكات در بحث مفصلی به پنج بخش تقسیم می شوندکه در زیر یه آنها اشاره می گردد. ۱- اثرات سوء...

محدوديت های حرکتی مفصل زانو

‏حرکت های این مفصل فلکشن و اکستنشن حول محور فرونتال و چرخش داخلی و خارجی زانو حول محور ورتيكال است. البته توجه به این نكته ضروری است که انجام حرکات چرخشی زانو در صورت تماس پا با زمین ممنوع بوده و حرکات چرخشی درشت نی فقط در...