ماساژ پاهاآرشیو

برای تقویت و موزون سازی پاها از این حرکتهای ورزشی کمک بگیرید

به آرامی رو پنجه پاها بلند شوید، سپس به آرامی به حالت اول باز گردید. چند سنگریزه را با انگشتان پا بردارید. تا آنجا که می توانید شنا کنید. برای رفع خستگی پا بهترین راه این است که به مدت ده دقیقه دراز بکشید و پاها را...