عضلات گردنآرشیو

زدن پاشنه به سر به روي نيمكت

در اين تمرين وقتي كه پا به عقب مي چرخد به زانو و گردن و ستون مهره فشار وارد مي شود. نشستن يوگا اين حركات زانو را تحت فشار و پيچ خوردگي و كشش قرار مي دهد. نشستن به حالت كودكان اغلب مشاهده مي شود كه كودكان...

فشار دادن مفصل متحرك فك در تمرينات كششي

وقتي براي انعطاف پذيري عضلات گردن، كف دست را بر كناره هاي سر قرار داده و عضلات جانبي گردن را تقويت مي كنيد، باي توجه داشت كه هرگز دست ها به روي فك فشار وارد نكند چرا كه فك اسفل تنها مفصل متحرك صورت است و سريعا...

ترس هاي معمول آدم ها در مورد وحشتزدگي

فهرست زير، ترس هاي معمول آدم ها در مورد وحشتزدگي و نحوه كنار آمدن با آنها را نشان مي دهد. * ديوانه شدن. يا فرق نشانه هاي اضطراب و روان پريشي را بشناسيد يا معناي «ديوانه شدن» را مشخص كنيد. آيا مشكل «خودانگاره» ايجاد مي كند؛ آيا...

تمرینات استقامتی نا مناسب برای گردن

چرخش سر دامنه كامل چرخش سر به صورت سريع و در دامنه كامل خطرناك است و ليگامنت ها و غضروف هاي گردن دچار پيچ خوردگي خواهد شد. باز كردن شديد گردن به عقب به طور مكرر اين حركات باعث ديسك گردن مي شود. فشار دادن سر به...