عضلات چانه و گردنآرشیو

نرمش عضلات صورت و گردن

نرمش عضلات صورت و گردن در این بخش حرکاتی تشریح می شوند که به پوست و عضلات صورت طراوت و شادابی می دهند و موجب حفظ لطافت و استحکام عضلات آنها خواهد شد. الف- حالت شیر همانطور که در صفحه ۴۹ تشریح شد. این حرکت را چندین...