/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

عضلات شكمآرشیو

آويزان شدن از ميله با پشت پا

آويزان شدن از ميله با پشت زانوها براي افرادي كه رگ هاي خوني ضعيف و با مشكل بينايي و عدم استواري ستون فقرات دارند، ممنوع است. تعداد گوناگوني از وسايل كشش معكوس وجود دارد كه مشكل ساز هستند. كشش نامتقارن از حالت خوابيده به طرفين اين حركت...

رساندن زانوها به زمين از طرفين به حالت خوابيده

براي انجام كشش باز كننده هاي بخش پاييني تنه درحالت خوابيده داخل ران ها و نزديك زانوها را گرفته و پاها را به سمت پايين مي كشند. اما بايد به خاطر داشت كه خم شدن بيش از اندازه مي تواند باعث آسيب ديدن مهره ها شود. هنگام...

خم کردن یا کرانچ چیست ؟

خم كردن يا كرانچ نمونه تغيير يافته اي از دراز و نشست استاندارد است كه اغلب بدنسازان حرفه اي انجام مي دهند و معايب دراز و نشست با پاي عمود را ندارد. اين تمرين با فعاليت شديد عضلات شكم آغاز مي شود. از آنجايي كه لگن در...

آسیب های درار و نشست روي تخته شيب دار

شيب دار كردن تخته دراز و نشست خاصيت اهرمي را روي ستون فقرات تغيير مي دهد. در حركت دراز و نشست معموليكه روي زمين انجام مي شود حداكثر فشار اهرمي در ابتداي تمرين روي تنه اعمال مي شود. با بلند شدن تنه خاصيت اهرمي كاهش مي يابد....

انواع دراز و نشست ممنوعه

دراز و نشست باپاهاي صاف دراز و نشست با پاهاي صاف موجب انحراف قدامي لگن مي شود و كمر را در وضعيت باز شدن بيش از حد قرار داده و فشارهاي غير ضروري را افزايش مي دهد. دراز و نشست با خم كردن يك پا توام با...