عصبانيتآرشیو

آيا مشكل عصبانيت داريد ؟

عصبانيت آيا مشكل عصبانيت داريد ؟ شايد از خودتان عصباني هستيد كه چرا جلوي ضربه يا رويداد ناگوار را نگرفته ايد يا چرا فلان رفتار را انجام داده ايد و چرا با آن اين طور «كنار آمده ايد». همچنين ممكن است از اين عصباني باشيد كه چرا...

راهبردهايی در مواجهه با اضطراب پس از ضربه

افزايش خودگرداني. علاوه بر روش هاي فوق، با روش هاي زير مي توانيد حس خود گرداني را در خودتان بيشتر كنيد : * با فن توقف فكر جلوي خاطرات مزاحم و افكار وسواسي را پس از خود تحليلي عميق مي گيريد. * اگر مشكل خواب داريد، آموزش...

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

تاثیر اضطراب اجتماعی بر رشد تا شکل گیری شخصیت

اكثر كساني كه اضطراب اجتماعي دارند، از كودكي كمر و بوده اند و يادشان نمي آيد مشكل شان از چه موقع شروع شده است. اگر پدر و مادر تان بيش از حد مراقب شما بوده باشند يا خيلي از شما انتقاد كرده باشند، اين نوع آموزه ها...

اضطراب اجتماعي چیست ؟

انسان ها ذاتا اجتماعي هستند و در زندگي روزمره تماس زيادي با انسان هاي ديگر دارند. اين تماس ها در محيط كار، خانه و درجريان تفريح و سرگرمي رخ مي دهند. به همين دليل خيلي پيش مي آيد كه در برخي از موقعيت هاي اجتماعي احساس كمرويي...