عدم مسمومیتآرشیو

پیری زودرس و عوامل آن

پیری زودرس و عوامل آن : غالباً کم خورها بیش از افراد پرخور، عمر می کنند و خیلی دیر، پیر می شوند. بعضی از بیماری ها مثل دیابت، تصلب شرائین، بیماری های قلبی و کلیوی ، اغلب در افراد پرخور پیدا می شود. امساک در غذا، سبب...