طرز قرار گرفتن صحیح اندامهاآرشیو

طرز صحیح ایستادن، نشستن و راه رفتن

طرز صحیح ایستادن، نشستن و راه رفتن ارتباطی کلی بین وضع صحیح بدن و سلامت جسم موجود است و این دو مکمل هم هستند. وضع صحیح بدن مانع وارد شدن فشار به اعضای داخلی بدن شده، به آنها آزادی عمل می دهد و در نتیجه باعث جریان...