صداهای ناهنجارآرشیو

تاثیر صداهای ناهنجار بر ریزش مو

تاثیر صداهای ناهنجار  بر ریزش مو ما فقط به شرح پاره ای از صداهای ناهنجار می پردازیم، که آسیب های عمده به روح و اعصاب انسان وارد می سازد، و در ریزش موها موثر است: از جمله صداها، که بشر از دیرباز، به تقلید از طبیعت و...

تاثیر صدا بر آرامش و عصبانیت انسان

تاثیر صدا بر آرامش و عصبانیت انسان وقتی با قوه ی تخیل خود، به روزگاران بسیار دور و به ماقبل تاریخ می اندیشیم، دورانی را تصور می نماییم، که آرامش و سکوت مطلق، دنیایی را که امروزه اینهمه و لوله در آن افتاده، و زندگی ساکنانش را...