شكمآرشیو

کاهش چربی دور شکم با تمرینات ورزشی

بسیاری از افراد در پی این هستندکه چربی را از نقاط مشخصی از بدن مانند شكم، باسن و ران کاهش دهند. باید توجه داشت که از نظر علمی نمی توان قسمت خاصی از بدن را درنظرگرفت و به طور موضعی چربی های ان را مصرف کرد، در...

تمرین آويزان شدن از گردن يار

با توجه به حساس بودن مهره هاي گردني هر گونه كشش شديد در اين ناحيه به فضاي بين مهره اي و بافت هاي اطراف آن آسيب مي رساند. تمرينات كشش دست ها در حالت دراز كش به شكم اين تمرين باعث ايجاد در رفتگي در شانه ها...

چگونگی انجام مرحله یک آرمیدگی

شروع تمام آنچه مي خواهيد يك صندلي با پشتي بلند و دسته هاي راحت است تا بتوانيد بدن خود را به آن تكيه بدهيد و يك جاي ساكت و يك تكه مداد و كاغذ براي ثبت پيشرفتان. زمان تمرين و اين كه قبل از شروع تمرين چقدر...