سونای خشكآرشیو

کاهش چربی دور شکم با تمرینات ورزشی

بسیاری از افراد در پی این هستندکه چربی را از نقاط مشخصی از بدن مانند شكم، باسن و ران کاهش دهند. باید توجه داشت که از نظر علمی نمی توان قسمت خاصی از بدن را درنظرگرفت و به طور موضعی چربی های ان را مصرف کرد، در...