جویدن غذاآرشیو

دندان مصنوعی کامل

اگر به دنبال بیماری شدید لثه یا پوسیدگی دندان ها تمام دندان های خود را از دست داده باشید دندان پزشک شما یا متخصصی که به او متخصص پروتز دندان می گویند می تواند یک سری دندان های مصنوعی را برای شما درست کند. این دندان های...