تنفس عادیآرشیو

ظرفیت ریه ها در تنفس چگونه است؟

ظرفیت ریه ها در تنفس چگونه است؟ تنفس عادی : مقدار هوایی که بطور عادی در جریان دم و بازدم وارد ریه ها می شود یا از ریه ها بیرون می آید ۵/۰ لیتر است. مقدار هوایی که در جریان دم عادی در ریه ها ذخیره می...

از تنفس چه می دانیم ؟

از تنفس چه می دانیم ؟ برای آنکه دستگاه بدن ما خوب کار کند پیوسته تنفس می کنیم و هرگز دست از تنفس بر نمی داریم و با این همه هرگز به آن نمی اندیشیم. اما تواتر حرکات تنفسی بر حسب اینکه صحبت از بچه، مرد یا...