تنفس زورکیآرشیو

از تنفس چه می دانیم ؟

از تنفس چه می دانیم ؟ برای آنکه دستگاه بدن ما خوب کار کند پیوسته تنفس می کنیم و هرگز دست از تنفس بر نمی داریم و با این همه هرگز به آن نمی اندیشیم. اما تواتر حرکات تنفسی بر حسب اینکه صحبت از بچه، مرد یا...