تجسم عقلانيآرشیو

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

كنار آمدن با اضطراب ناراحتي

تحمل تان در رابطه با ناراحتي ناشي از حضور در وضعيت هاي اجتماعي را بالا ببريد. * بپذيريد كه بعضي از تجربه هاي اجتماعي ناخوشايند، اجتناب ناپذير هستند. * ترجيح بدهيد چنين تجربه هايي پيش نيايند نه اين كه توقع داشته باشيد چنين تجربه هايي پيش نيايند....

روش تجسم عقلاني – هيجاني و جایگزینی برای رو به رو شدن با ترس

تجسم عقلاني – هيجاني در اين فن، رويداد ترسناك را تجسم مي كنيد تا در خودتان اضطراب ايجاد كند. بعد سعي مي كنيد اضطراب را به هيجان كارآمدتري «تبديل كنيد». آنگاه از خودتان مي پرسيد با كدام فكرها اين كار را كرده ايد. دليل موثر واقع شدن...