تأثیرات آلودگی هوا بر سلامت انسانآرشیو

بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

بیماریهای ناشی از آلودگی هوا در سالهای پیشین از سوی اداره کل بهداشت محیط، و دانشکده ی علوم دانشگاه تهران از میزان انیدرید کربنیک (بی اکسید کربن- اکسیدکربن در هوای تهران، از پنجاه محل مختلف تهران، به تناوب و در ساعات مختلف نمونه برداری شد، که نتایج...