آسیب زدن به پوستآرشیو

تفاوت بین درمان با لیزر و درمان با نور با پالس شدید چیست؟

لیزر مخفف « تقویت نور به وسیله گسیل تحریک شده تابش» است. انرژی لیزر از منابع گوناگون ، از گاز تا مایع تا جامد ، قابل تهیه است. این منابع انرژی اجازه می دهند طول موج های خاصی از نور تشدید و به شکل یک ستون جهت...