گوناگونآرشیو

تنظیم برنامه ی خود درمانی و کسب مهارت های بازنگری

تنظيم برنامه خود درماني اهداف خود درماني را مشخص كنيد؛ براي مثال هدف شما مي تواند اين باشد كه «با بالا بردن تحمل ناكامي، وحشتزدگي خودم را اداره كنم» يا «با وضعيت هايي كه از آنها اجتناب مي كرده ام مواجه شوم». يادتان باشد هدف شما اداره...

مشخص كردن خطوط پايه و تعلیم دادن به خود در خود درمانی

براي آن كه پيشرفت درمان تان را اندازه بگيريد، با دفعات و شدت حملات وحشتزدگي يعني خط پايه را مشخص كنيد. براي آن كه يك برنامه خود درماني اثر بخش تهيه كنيد، لازم است اتفاقاتي را كه درجريان حمله رخ مي دهند ثبت كنيد و ببينيد حمله...

مرحله ی سنجش مشكل در خود درمانی

ماهيت مشكل وحشتزدگي خود را مشخص كنيد. مشكلات مرتبط با مشكل اصلي خود را بررسي كنيد. ببينيد آيا مشكلات ديگي كه نياز به رسيدگي داشته باشند، داريد : * آيا مشكلات اضطرابي ديگري مثل اضطراب تعميم يافته داريد ؟ * آيا اصولا افسردگي داريد ؟‌ (فصل ششم)...

باورهاي وحشت آفرین

چرخه وحشتزدگي و اجتناب، دو مولفه دارد : تفسیرهاي نادرست از وقايع درون بدن و ارزيابي هاي منفي پس از آن. ارزيابي هاي منفي ارزيابي منفي خودناكام كن از تفسير نادرست وقايع درون بدن گاهي اوقات صورت فاجعه سازي به خود مي گيرد؛ براي مثال مي گوييم...

مقدامه اي برخوددرماني وحشتزدگی

براي غلبه بر وحشتزدگي و اجتناب بايد دو كار انجام بدهيد. ابتدا مهارت هاي لازم را براي مهار سريع نشانه ها را كسب كنيد. اكثر مبتلايان به حمله وحشتزدگي مي توانند اين مهارت ها را كسب كرده و خود را بلافاصله آرام كنند. ثانياً باورهاي خودناكام كن...

علل وحشتزدگي

علل فيزيولوژيك پاسخ جنگ يا گريز باعث تندتر شدن سرعت تنفس يا نفس نفس زدن مي شود. نفس نفس زدن مقدار دي اكسيد كربن خون را كم مي كند و باعث گيجي، منگي، تند شدن ضربان قلب، آشفتگي و نشانه هاي ديگرمي شود. اگرچه كم شدن دي...

حملات وحشتزدگي و رفتار اجتناب

حمله وحشتزدگي يك تناقض بزرگ است. با رويت چيزي كه شديداً خطرناك به نظر مي رسد، وحشت وجود شما را مي گيرد در حالي كه اصولاً خطري در كار نيست. حمله وحشتزدگي نمونه بارز تشديد اضطراب بر اثر تفكر ترسناك است. حملات وحشتزدگي، ترس و ناراحتي شديد...

اعتماد كردن به توان كنار آمدن خود

اگر فكر مي كنيد نمي توانيد با فشارها و استرس هاي زندگي كنار بياييد، نگران آنها خواهيد شد. در رابطه با اعتماد به توانمندي خود به فصل دهم مراجعه كنيد. اگر چيزهايي هست كه شما معمولاً نگران آنها مي شويد، تا مي توانيد درباره آنها چيز ياد...

بعد از ول كردن نگراني چه اتفاقی می افتد ؟

تحليل نگراني و ول كردن آن فقط بخشي از كار است. براي كم كردن نگراني در بلند مدت، اقدامات ديگي نيز مي توانيد انجام بدهيد. پيشگيري وقتي درگير نگراني مي شويد، به روش هايي كه در همان ابتدا امكان وقوع را كم مي كنند، متوسل شويد. آيا...

مواجهه با چيزي كه از آن مي ترسيد

هر چه از ترس هاي بيشتر اجتناب كنيد، اين ترس ها بر ذهن شما بيشتر سايه مي اندازند. در مقابل هر چه با ترس ها بيشتر مواجه شويد، تاثير آنها كمتر مي شود و به ذهن شما كمتر خطور خواهند كرد. در نتيجه ترس هاي شما در...