ورزش و زیباییآرشیو

آسیب های تمرین پرس سينه خوابيده دست باز

انجام اين حركت براي مفصل سرشانه و مچ دست ها بسيار مضر و خطرناك است. در رفتگي، ساييدگي و همچنين شنيدن صداهاي مشكوك در مفصل سرشانه، حين انجام تمرينات...

سرشانه هالتر از پشت – دست پهن

انجام اين حركت به مفصل سرشانه آسيبي جبران ناپير وارد مي كند. در رفتگي مفصل سرشانه و مچ دست ها در حين تمرين و ساييدگي آنها در دراز مدت...

پلاور با دمبل و آسیب هایی که در پی دارد

از آنجايي كه تمرينات مناسب تري براي وارد آوردن فشار به عضلات زير بغل وجود دارد و همچنين احتمال آسيب ديدگي مفصل سرشانه حين انجام حركت پلاور با دمبل...

هاك با هالتر و آسیب های آن به بدن

انجام اين حركت علاوه بر دشواري حفظ تعادل بدن و هالتر، به ستون فقرات ورزشكار نيز فشار قابل ملاحظه اي وارد مي كند. همچنين احتمال رها شدن هالتر از...

پرس نيمكت با وزنه و آسیب های آن به بدن

در تمرينات پرس سينه هرگز نبايد از وزنه هاي سنگين استفاده شود و در اين تمرين نفس گيري نامناسب و همچنين نبود افراد مراقب يا محافظ هاي وزنه بسيار...

فشار بر كمر در وضعيت ناپايدار اسكوات

در شكل زير ورزشكار حركت اسكوات را انجام مي دهد. در انجام اين حركت اشتباه هايي وجود دارد كه آسيب هاي زيادي را براي ستون فقرات در پي دارد....

تمرينات ممنوعه قدرتي و سرعتي

بسياري از حركات به دلايلي از جمله مفيد و موثر نبودن، تحت فشار زيادي قراردادن ستون مهره ها و مفاصل، تاثير شديد بر عضلات غير مرتبط با حركات، جزء...

گرفتن مچ پا از پشت با دست مخالف

اگر در اين حركت كششي، مچ پا با دست مخالف گرفته شود، تمرين وسيله اي براي آسيب رساندن به كمر و گردن مي گردد. همچنين براي جلوگيري از آسيب...

زدن پاشنه به سر به روي نيمكت

در اين تمرين وقتي كه پا به عقب مي چرخد به زانو و گردن و ستون مهره فشار وارد مي شود. نشستن يوگا اين حركات زانو را تحت فشار...

گشتاور دست ها از جلوي بدن به ميان پاها

در حركات كشيده شدن دست ها به طرف جلوي بدن و عبور دست ها از ميان پا، فشار شديدي به واسطه نيروي مضاعف ايجاد شده به وسيله گشتاور و...