s                                   

درباره نویسنده/مترجم

نغمه صادق

مطالب نویسنده/مترجم

مواجهه تدريجي با اضطراب اجتماعی

هدف از مواجهه اين است كه تحمل اضطراب بالا برود و با مواجهه مكرر و مهارت هاي كنار آمدن، ترس خود از وضعيت هايي ترسناك را كم كنيد. راهبردها و فنون مواجهه در اضطراب اجتماعي شبيه راهبردها و فنون عبارتند از : حساسيت زدايي واقعي ، اساسي...

افزودن مواجهه با اضطراب اجتماعی

* مواجهه بايد تكرار شود – البته به صورت كوتاه و مكرر. تا حد امكان سعي كنيد تكاليف را روزانه انجام بدهيد تا اضطراب تان به حداقل برسد. * مواجهه از طريق تجسم شما را براي مواجهه واقعي آماده مي كند. اين نوع مواجهه مي تواند به...

ترس ها و باورهاي اصلي مرتبط با اضطراب اجتماعي

وقتي مواجهه تاثيري خود را شروع كرد و متوجه شديد بهتر از قبل مي توانيد با وضعيت هاي اجتماعي كنار بياييد، وقت بيشتري روي باورهايي كه زيربناي اضطراب تان هستند، بگذاريد : ببينيد «خودتان» را چطور درجه بندي مي كنيد؛ چگونه باور كرده ايد كه نظر ديگران،...

هراس هاي خاص را بشناسید

سگ، بلندي، پرواز، عنكبوت، طوفان، سرنگ – وجه اشتراك اين موارد چه هستند ؟ وجه اشتراكي ندارند جز اين كه اشيا يا تجربه هاي ياد شده، در برخي از آدم ها ترس شديدي پديد مي آورند. آيا از برخي چيزها و وضعيت ها مي ترسيد و از...

علت هراس هاي خاص چيست ؟

زمينه هراس نيز مثل ساير اضطراب هاي مشكل ساز به زمينه اي كه چند جز دارد، شروع مي شود. اجزاي اين زمينه عبارتند از : * وراثت. انسان ه اي امروز فرزندان انسان هايي هستند كه توانسته اند تهديدهاي محيطي را به سرعت تشخيص داده و دربرابر...

باورهاي اصلي مرتبط با هراس های خاص

باورهاي اصلي باورهاي اصلي زير، برخي از مباني عادات فكري مرتبط با اشياء يا وضعيت هاي ترسناك هستند : * «ناراحتي شديد غير قابل تحل است و بايد از اشياء يا وضعيت هاي چكاننده ناراحتي اجتناب كنم.» * «به هيچ وجه نبايد خودم را در معرض خطر...

كنار آمدن با هراس هاي خاص

براي غلبه كردن بر هراس هاي خاص بايد دو هدف را دنبال كنيد. نخست اين كه هر وقت به چيزي كه از ان مي ترسيد رسيديد، اضطراب تان را مهار كنيد. سپس رفتار اجتناب را كنار بگذاريد. روش اصلي براي غلبه كردن بر ترس اين است كه...

كنار آمدن با اضطراب ناراحتي

تحمل تان در رابطه با ناراحتي ناشي از حضور در وضعيت هاي اجتماعي را بالا ببريد. * بپذيريد كه بعضي از تجربه هاي اجتماعي ناخوشايند، اجتناب ناپذير هستند. * ترجيح بدهيد چنين تجربه هايي پيش نيايند نه اين كه توقع داشته باشيد چنين تجربه هايي پيش نيايند....

نشستن با يك پا به روي نيمكت

اگر در اجراي اين تمرين پشت را صاف نگه نداشته و به جاي اين كه لگن خاصره را به سمت جلو متمايل كنيد از حركات اشتباه استفاده نموده و مهره هاي پشت و گردن را تحت كشش قرار دهيد و قوز كنيد حتماً ايجاد آسيب مي شود....

بلند كردن پا ها و رساندن دست ها به پا

نگه داشتن هم زمان بالا تنه و پاها به بالا همراه با چرخش كمر تمرينات فوق باعث كشيدگي بيش از حد ستون فقرات شده و به ديسك ها آسيب وارد مي كنند. پايين آوردن بالا تننه از حالت نشسته اين حركت باعث ايجاد كشش شديد در قسمت...