چگونگی مبارزه با سوسک و حفظ بهداشت

سوسک ها حشرات موذی و خطرناکی برای الیاف موجود در منزل هستند. این حشرات موذی به کلیه الیاف بافته شده از قبیل لباس، پتو، گلیم، قالی، پرده، کتاب، متکا، تشک، بروس و مبل حمله نموده، آنها را خراب می کنند.

سوسکها از کاغذ، چرم، چسب، خون خشکیده، مواد مترشحه از بدن، مو و حتی از سوسک های دیگر تغذیه می کنند و سالیانه میلیونها تومان به صاحب خانه ها ضرر می رسانند. سوسک ها در انتقال بیماریهای وبا، حصبه، اسهال خونی، زردی (یرقان)، فلج اطفال و جذام دخالت دارند و همچنین مواد غذایی را آلوده کرده، ورم پلک چشم و عفونتهای پوستی را موجب می گردند.

سوسک حمام نیز در همه جا بافت می شود. این حیوان کثافات را با پاها و بدن خود جابجا می کند و در نتیجه به وسیله آلوده ساختن غذاها، بیماریها را شایع می سازد. سوسک حمام از آشغال ها و باقیمانده های غذاهای انسان تغذیه می کند و بنابراین می تواند بیماریهای ناشی از مسمومیت های غذایی را به انسان منتقل سازد. سوسک حمام در مدت روز در نقاط گرم، مرطوب و تاریک خانه مخفی می شود و شب از مخفی گاه خود بیرون می آید تا به جست و جوی غذا بپردازد.

سوسک در نقاط کثیف و در میان خاکروبه ها و زباله ها به مقدار زیاد پرورش می یابد. با رعایت نظافت می توان از مقدار آنها کاست. سوسک ها ممکن است همراه با جعبه ها و کارتن ها تخم مرغ و جعبه های نوشابه وارد خانه شوند و در آپارتمانها و ساختمانها ممکن است به وسیله لوله های آب، لوله های بخار و فاضلاب از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت کنند. سوسک ها در لای شکافها، زیر وسایل خانه، پشت شیشه ها و ظرفها در آشپزخانه زندگی می کنند و زیر دستشویی ها، در ظرفشویی ها، فاضلاب ها و مستراح ها هم دیده می شوند. سوسک ها به طرف هوای گرم و مرطوب گرایش دارند و به راحتی وارد فضاهای بسیار باریک می شوند. بنابراین تنها راه مبارزه با سوسک ها، نظافت خانه و ساختمان و به کار بردن داروهای حشره کش است.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر