چگونه شهوت زیاد در زنان و مردان درمان می شود؟

ملذذ دیگر

زنجفیل ،عاقر قرحا ، دارچینی از هر کدام یک مثقال ،مشک یک حبه

دارو ها را بکوبید و نرم کنید و با عسل ممزوج کنید و به صورت حبه های متعدد در آفتاب خشک کنید موقع حاجت یکی دو دانه آن را هر یک از زن یا مرد در دهان خویش حل کنند و بر قضیب و فرج بمالند و پس از انجام مقدمات نزدیکی کنند .

ملذذ دیگر

آنغوزه را در روغن بادام و زنبق حل کنند و در شیشه کرده مدتی در آفتاب نگه دارند، و قبل از مقاربت به فرج و قضیب بمالند .

زیادی شهوت

اگر زن زیر دامن فنجنکشت را دود کند شهوت او بسیار کاهش می یابد . همین خاصیت را برای مردان دارد و قاطع شهوت آنان است.

اگر زن خود پرستو بنوشد شهوت وی شدیدا ً کاهش می یابد.

داروی زیر در قطع شهوت زنان ومردان موثر است .

بذرالبنج ، تخم خرفه ، تخم کاهو ،تخم شوید از هر کدام یک جزء، نیلوفر ۲ جزء

دارو ها را بکوبید و نرم کنید و هر بار سه مثقال با آب تخم خرفه میل کنید .

تنگ کردن فرج در حد بکارت

مازو ،کندر ، گلنار ، پوست انار ،دانه خرمای سوخته ،توبال النحاس ، صعتر بری، جفت بلوط ، زعرور ، درد شراب

دارو ها را کاملاً پودر کرده و الک کنید و با درد شراب ممزوج نمایید و خشک کنید و موقع مصرف با آب به ترش ممزوج کرده و خمیر کرده و استعمال کنید.

چگونه شهوت زیاد در زنان و مردان درمان می شود؟

زناشویی

ارسال نظر