چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۶)

بعضی از مواقعی که ممکن است نتوانید به شخص رو به رویتان نه بگویید را آماده کرده ایم که راه حل آن را هم ذکر کرده ایم.

ســــناريو

«شما در اتومبیل و در حال رانندگی هستید. در این موقع دوستتان میگوید: «ممکن است در راه برگشت در خیابان «سال» کمی توقف کنی؟ کاری دارم، زود انجامش میدهم. یک دقیقه هم طول نمیکشد».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: دوست شما هر کاری را که بخواهد انجام میدهد. او فکر می کند میتواند توقفی هم در کفش فروشی، سوپر مارکت و خانه یکی از دوستان داشته باشد اما اصلا از شما نمیپرسد که آیا وقت دارید تا در ماشین منتظر بمانید تا او کارهایش را انجام دهد یا خیر. اگر چیزی نگوئید، میدانید که باید تمام وقت در اختیار او باشید.

پاسخ: «نه، من باید تا ساعت شش برگردم. نمی توانیم وقت تلف کنیم وگرنه دیر به خانه (قرار ملاقات، و یا شام) میرسیم.

هشدار: گوش دادن به تنها یک چیز دیگر صرفاً یک فریب است پس اگر شما را اذیت کرده و برنامه هایتان را به هم میزند به آن گوش نکنید.

* سناريو

«اگر این هفته را به کنسرت موسیقی برویم، هفته دیگر هر جا که تو بخواهی با تو میابیم. قبولی»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: این صرفاً یک فریب است زیرا او دقیقاً میداند شما برای هفته دیگر چه می خواهید. اگر شما چنین معامله ای با او می کردید او هرگز نمیپذیرفت. پس صبر کرده و اندکی فکر کنید.

پاسخ: «قبول نیست».

هشدار: از دوستانی که به خاطر خواسته هایشان با شما معامله می کنند پرهیز کنید، آن ها دوستان خوبی برای شما نیستند.

گوناگون

ارسال نظر