چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۵)

نه گفتن کار بسیار سختی که هر کس نمی تواند این کلمه را به کار ببرد و به همین علت با مشکلات جدی مواجه می شوند.

ســــناريو

«گود من» به تازه گی بچه دار شده است. میتوانی در این هفته گاهی غذایی درست کنی و برایش ببری؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: گروههای دوستانهای که عضوشان هستید وظیفه دارند برای افرادی که حوادث مهمی نظیر بچهدار شدن، بیماری و یا مرگ در زندگیشان پیش می آید، غذا ببرند. کمک کردن حس بسیار خوبی به شما می دهد. اما حالا وقت خرید کردن، غذا پختن و بردن آن را برای خانواده گودمن ندارید.

پاسخ: «این هفته را نمیتوانم، اما تا هفته دیگر شاید. هر وقت که بتوانم خیلی دوست دارم کمک کنم».

هشدار: دواطلب شدن برای هر کاری باعث می شود مجبور به انجام کاری شوید که تمایلی به آن ندارید.

سناريو

«اگر هر کدام بخواهیم از یک اتاق شروع کنیم دیگر وقتی برای تمیز کردن و مرتب کردن اینجا را نداریم. تو می توانی از آشپزخانه شروع کنی».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما و چند تا از دوستانتان ویلائی را در خارج از شهر برای تابستان اجاره کردهاید. خانه احتیاج به تمیزکاری و کمک همه دارد. یکی از دختران خود را به عنوان سر کارگر انتخاب کرده و به همه دستور می دهد. بیش از حد رئیس بازی در میآورد.

پاسخ: «نه، فکر می کنم اگر به روش خودم و طبق خواسته خودم کار کنم بهتر باشد. خودم میدانم چه باید بکنم».

هشدار: افرادی که احساس ریاست می کنند از شما انتظار دارند همیشه با آن ها موافق باشید. این اجازه را به آن ها ندهید.

گوناگون

ارسال نظر