چگونه تنفس دیافراگمی (kapaldhati) در یوگا انجام می شود؟

تنفس دیافراگمی (kapaldhati)

  1. به حالت لوتوس یا نیمه لوتوس بنشینید هوای موجود در ریه را کاملاً از راه بینی خارج کنید و شکم خود را کمی بداخل ببرید. اکنون به آرامی نفس بکشید و شکم را آزاد بگذارید تا کمی جلو بیاید در این تنفس حجم قفسه سینه تغییر نمی کند و در هنگام دم و بازدم فقط شکم به جلو و عقب می رود. در این گونه تنفس، هوائی که داخل شش ها می شود چندان زیاد نیست که سبب انبساط قفسه سینه شود.تمرین مذکور عمیق ترین تنفس محسوب و سبب تحریک و فعال شدن قسمت های پائینی شش ها که در تنفس های عادی فعالیت محسوس ندارند، می شود و به خایت ارتجاعی دیافراگم (پرده افقی جدا کننده قفسه سینه از شکم) افزوده می شود. از طرفی در هنگام دم دیافراگم بطرف شکم می آید و در هنگام بازدم بطرف سینه می رود و موجب ماساژ و تحریک اندامهائی مانند، معده لوزالمعده (پانکراس) کبد و سایر اندامهای شکمی می شود و بهداشت و سلامتی آنها افزایش می یابد.
  2. روز اول تمرین را ده بار بدون وقفه انجام دهید و پس از مدتی هنگام بازدهم هوای مربوط در ریه را سریع و همزمان با تو رفتن ناگهانی عضلات شکم خارج نمائید تا صدای برخورد هوا با جداره های مجاری تنفسی کاملاً شنیده شود.

هم آهنگی فکر و حرکات

در حرکات نرمشی یوگا عموماً تنفس ها کنترل می شود و این موضوع باعث خواهد شد. کسی که مشغول تمرینهاست برای مدت محدودی فکر خود را از اعمال خارجی جمع آوری نموده و بر روی حرکات و بدن خود متمرکز می نماید. انجام تمرینات تنفسی پس از مدتی تنفس های شخص را آرام و عمیق می کند و هرگونه شتاب از این عمل غریزی و حیاتی دور گشته و فعالیت شش ها را افزایش می دهد و پس از مدتی نظم محسوس در کار آنها بوجود خواهد آمد.

چگونه تنفس دیافراگمی (kapaldhati) در یوگا انجام می شود؟

ورزش و زیبایی

ارسال نظر