نکاتی که آموزگاران باید برای تامین سلامت روانی کودک در نظر داشته باشند

نکاتی که آموزگاران باید در نظر داشته باشند عبارتند از :

رعایت اصول بهداشت روانی با توجه به فرایند رشد در دوره های کودکی و نوجوانی.
توجه به مسائل روانی کودک به منظور کشف سریع کمبودها و نواقص رشد عقلی و عاطفی.
بررسی مشکلات و مسائل مربوط به یادگیری و موانعی که در راه خود شکوفایی وجود دارد.
به کار گیری شیوه های استفاده از تسهیلات و امکانات موجود محلی و اجتماعی به منظور بهره برداری بیشتر از آنها و تجهیز کادرهای بهداشت روانی موجود.

انجمنهای اولیاء و مربیان: کوشش و اهتمام انجمنهای اولیاء و مربیان در جهت رفع دشواریهای عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان، برای ارتقای سطح بهداشت روانی آنان بسیار مؤثر است.

انجمنهای اولیاء و مربیان باید به موارد مهم ذیل توجه کنند :

واکنشهای درون خانوادگی و بررسی تأثیر این واکنشها بر شخصیت اطفال.
بررسی آموزشی خانواده و اهمیت آن در رشد شخصیت.
آموزش مفاهیم بهداشت روانی در دورانهای مختلف زندگی.
تنبیه و پاداش و نقش سازنده آنها.
راهنمایی در پرورش و آموزش عمومی، راهنمایی والدین در به کار بردن روشهای صحیح برای کمک به امر آموزش و پرورش فرزندان خود به نحوی که معیارها و روشهای مدرسه و خانه در این مورد خاص باهم موافق و همگام باشد و از تضاد و ناهماهنگی آنها جلوگیری شود.
شناخت مفاهیم بهداشت روانی در چهارچوب اصول و موازین اخلاقی، مذهبی و اجتماعی.

کتابهای درسی: به منظور تحقق هدف در جهت اشاعه اصول و مفاهیم بهداشت روانی، گنجاندن مفاهیم بهداشت روانی در محتوای کتابهای درسی از دوره دبستان تا دبیرستان لازم و حیاتی است.

تشکیل جلسات و سمینارها
: انجام بحثهای علمی در مورد مسائل بهداشت روانی در حوزه های آموزشی و پرورشی مناطق مختلف، در اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حائز اهمیت است.

رسانه های جمعی : برنامه های بهداشت روانی از طریق رادیو، تلویزیون و نشریات و روزنامه ها باید به گروههای مختلف مردم تفهیم گردد و لزوم بهداشت روانی در خانه، مدرسه و اجتماع و اختلالات ناشی از نامساعد بودن شرایط محیطی هریک از آنها مورد تأکید قرار گیرد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر