نکاتی درباره ی حرکت آفتاب و مهتاب

انجام اين حركت در فردي كه در زير قرار دارد باعث به وجود آمدن آسيب در ديسك هاي بين مهره اي كم و عروق سرو گردن ميشود و در فردي كه در بالا قرار گرفته است و موجب بروز آسيب هايي چون فسردگي مهره ها و آسيب رشته هاي عصبي نخاع و باز گردن مي گردد. بسياري از مردم براي مانيپولاسيون مهره هاي كمري از اين حركت استفاده مي كنند در حالي كه خطرات و مضرات انجام آن بسيار بيشتر از منافع آن خواهد بود. اگر يارها از نظر وزني متناسب نباشند، آسيب جدي تر خواهد شد.

كشش از لگن پا بر شانه يار
اگر به حالت قائم روبه روي يار ايستاده و پاها روي شانه او قرار گير زانو و ران و لگن و كمر دچار آسيب مي شود.

پا بر شانه يار همراه با چرخش لگن
در حركاتي كه پاها روي شانه يار قرار مي گيرد و بدون به قسمت مخالف مي چرخد كشش شديدي درناحيه لگن و زانو ايجاد مي شود.

خم كردن عميق زانو به كمك يار
اگر يار پاشنه ها را با فشار زياد به طرف نشيمنگاه بكشد زانو دچار خميدگي بيش از حد مي شود.

خوابيدن بر روي پاشنه و فشاريار بر روي زانو
در اين تمرين اگر يار به طرف روي لگن و زانوها فشار وارد كند زانو دچار خميدگي بيش از حد مي شود.

چرخش زانوها به داخل
اين تمرين باعث پيچ خوردگي ناحيه زانو مي شود.

فشار وزن يار كمكي بر زانو
انجام اين حركت باعث بروز آسيب جدي در مفصل و ليگامان هاي زا نوي فردي مي شود كه در زير قرار دارد.

نشستن صاف و خوابيدن يار كمكي بر روي كمر
انجام اين حركت نيز موب بروز آسيب در كمر، گردن، شانه و عضلات همسترينگ فردي مي شود كه در زير قرار دارد.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر