نقش فعالیت بدنی در تقویت استخوانها

ورزش صحیح و فعالیت روزانه،به هر نحوی که باشد،تاثیرات بسیار مثبتی بر ساختار اسکلتی و استخوانی بدن دارند.

فعا

این تمرینات منظم ،استخوانها را قوی تر و مقاوم تر ساخته و قدرت بدنی شما را افزایش خواهند  داد.

در این میان ،تمرینات ایروبیک باعث سوزاندن کالری بیشتر و فعالیت های همراه با وزنه ،موجب استحکام و تقویت استخوانهای بدن می شوند.

این فعالیت ها بخصوص در مورد افراد مسنی که دچار ضعف مفاصل و استخوانها هستند ،بسیار مفید و تاثیر گذار خواهند بود.

تمرین های با وزنه که توسط دستگاه و در باشگاه ،حتی دو یا سه روز در هفته انجام شوند،اثرات مطلوبی بر تراکم استخوانی داشته ومسلمادر نتیجه تقویت استخوانها ،احتمال شکستن و ترک خوردن آنها هم بسیار کمتر خواهد شد

ورزش و زیبایی

ارسال نظر