نحوه ی ماساژ بازوها

دست راست ماساژ گیرنده را روی میز (با زمین) بگذارید و روی شانه و بازو روغن بمالید. بعد حرکات زیر را انجام دهید :

ماساژ را با حرکت اصلی شروع می کنیم. کف دو دست خود را مطابق شکل روی مچ دست او قرار دهید. دستهایتان باید طوری قرار گیرند که از مچ تا آرنج او را بپوشانند و انگشتهای شست در تماس باهم باشند. بعد محکم فشار دهید و دستها را باهم به طرف بازو پیش ببرید. وقتی به بالای بازو رسیدید، دستها را از هم باز کنید. دست چپ باید به طرف بالای شانه برود و دست راست زیر بازو قرار گیرد.

اکنون دو دست را به عقب بازوی ماساژ گیرنده برگردانید و با دست چپ، قسمت بیرونی و با دست راست قسمت داخلی بازو را ماساژ دهید، فشار کمی وارد کنید، دوباره وقتی به مچ رسیدید با دو دست همانطور حرکت را ادامه دهید تا از زیر و روی دست به نوک انگشتها برسید. روی دست را کمی فشار دهید و وقتی به انگشتها رسیدید حرکت را آرامتر کنید. هنگامی که دست رها شد، فوری حرکت بعدی را آغاز کنید تا در خلال ماساژ وقفه ای پیش نیاید.

با شست و انگشتان دو دست دور مچ ماساژ گیرنده حلقه ای بسازید. کف دستهایتان باید به طرف بالا باشد.

شستها را روی مچ و در کنار هم قرار دهید. به آرامی فشار دهید و همانطور طول دست را بفشارید و پیش بروید تا به آرنج برسید. روی آرنج فشاری وارد نکنید. این کار را چندین بار تکرار کنید. توجه داشته باشید که روی مچ باید فشار وارد کنید، اما هرچه پیش می روید، باید از شدت فشار بکاهید.

منطقه آرنج بسیار حساس است. پس باید در این قسمت به آرامی و با دقت کار کنید. مطابق شکل ۴۵ یک دست خود را مشت کنید و با دست دیگر دست ماساژ گیرنده را کمی از زمین بلند کنید و محل خم شدگی دست را از داخل به ملایمت ماساژ دهید. ماساژ این قسمت باید با مشت بسته انجام شود.

دست ماساژ گیرنده را مستقیم بالا ببرید و با دست راست خود مچ دست را بگیرید و با دست چپ قسمت آرنج را نگه دارید تا از خم شدن دست جلوگیری شود. به بازو ضربه های کوتاهی بزنید و در حین پایین آمدن، همراه با ضربه، کمی فشار هم وارد کنید، اما در بالا فقط ضربه بزنید. ۶ بار این حرکت را انجام دهید.

دست خود را به آرامی به یک طرف بغلتانید، به طوریکه در امتداد باسن او قرار گیرد. در حالیکه هنوز مچ دست او را با دست راست و قسمت آرنجش را با دست چپ گرفته اید، دست خود را مطابق شکل ۴۸ به آرامی به طرف بالا و به چپ حرکت دهید. سه بار این حرکت را تکرار کنید. اگر به مقاومتی برخوردید، از ماساژ گیرنده بخواهید دستش را شل نکند و در اختیار شما بگذارد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر