مقدمه اي بر خود درماني اضطراب سلامتی

قبلا تصور مي شد درمان اضطراب سلامتي، سخت است. ولي شواهد نشان مي دهند درمان شناختي – رفتاري موثر است و اگر اضطراب سلامتي داريد بايد اميدوار باشيد.

اقدام درست اين است كه بفهميد مشكل چيست. شما بيمار نيستيد – بلكه اضطراب داريد كه شايد بيماري باشيد. همين اضطراب است كه باعث مي شود يكسره قوت قلب بخواهيد، زير بار اقدامات گران و خطرناك پزشكي برويد و به رفتار اجتناب پناه ببريد – همچنين نشانه هاي ناخوشايند اضطراب را تجديد كنيد.

صرف نظر از اين كه بيمار هستيد يا نيستيد، اضطراب تان را كم كنيد و از آن متمتع شويد. حتي اگر بيمار باشيد، با اين كار از تشديد نشانه ها جلوگيري مي كنيد. اگر هم بيمار نيستيد، خودتان را از ناراحتي خلاص مي كنيد.

براي درمان اضطراب سلامتي، سه رويكرد شناختي – رفتاري وجود دارد :

* روي استنباط ها كار كنيد و تفاسير غلط خود در مورد نشانه ها و بيمارانگاري خود را اصلاح كنيد.
* روي ارزيابي هاي كار كنيد و مشخص كنيد بيماري براي شما چه معنايي دارد.
* با نشانه ها و اضطرابي كه اين نشانه ها راه مي اندازند كنار بياييد، صرف نظر از اين كه علت آنها چه باشد.

شما مي توانيد يكي از اين سه رويكرد را انتخاب كنيد، اگرچه اجراي همزمان هر سه رويكرد بهتر است. به هر حال موارد زير را در نظر داشته باشيد :

* اين كه انسان ها پس از ادراك خطر، اعم از اجتماعي، اقتصادي يا فيزيكي مضطرب شوند طبيعي است.

* چنين اضطرابي وقتي مخرب مي شود كه معتقد باشيد نمي توانيد با خطر ادراك شده كنار بياييد و به ناتواني خويش نگاه شديداً منفي داشته باشيد. در اينجا يك دور باطل ايجاد مي شود. به اين ترتيب كه خود اضطراب، مشكل مي شود و شما در مورد نگراني و عصب شدن خودتان، نگان و عصباني مي شويد.

* يكي از هدف هاي اصلي خود درماني اين است كه با آموختن مهارت هاي لازم جهت مديريت اضطراب، اين دور باطل را بشكنيد. به اين ترتيب احساس مي كنيد روي خودتان كنترل داريد. آيا معتقديد نمي توانيد كنار بياييد ؟ روي ترس تان از شكست كار كنيد. مهارت هاي كنار آمدن در اين فصل به شما كمك مي كنند بر مشكل تان بيشتر غلبه كنيد.

مراحل اصلي خود درماني اضطراب سلامتي

۱- مشكل را بسنجيد.
۲- به خودتان در مورد اضطراب سلامتي تعليم بدهيد.
۳- اهداف خود درماني را مشخص كنيد.
۴- مهارت هاي مناسب براي كنار آمدن را در خودتان ايجاد كنيد.
۵- مواجهه توام با پيشگيري از پاسخ انجام بدهيد.
۶- باورهاي اصلي خود را بررسي كنيد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر