مقدمه اي برخورد درماني

همان طور كه ديديد، انطباق، هدف اصلي خوددرماني اضطراب پس از ضربه است. وقتي تجربه با جهان بيني تضاد دارد، بسياري از آدم ها ادراك خود را عوض مي كنند. به عبارت ديگر، رويداد يا تجربه را درباور خود جذب مي كنند. آنها گاهي اوقات براي انجام دادن اين كار به روش هايي مثل پرهيز از به ياد اوردن رويداد (يعني دوري گزيدن از نشانه ها)، چارچوب بندي دوباره (يعني مقصر دانستن خود به خاطر كتك خوردن) يا موجه دانستن تجربه يا رويداد («حتماً مستحق آن بودم») رو مي آورند.

جذب به اين دليل بي فايده است كه واقعيت را انكار مي كند و شما را به خطر مي اندازد. باور شما ممكن است مجدداً رد شود. همچنين جذب نمي گذارد از تجربه ها عبرت بگيريد و به خطرات توجه كنيد.

از سوي ديگر، در انطباق، جهان بيني خود را با واقعيت هماهنگ مي كنيد.

در اين بين مراقب انطباق شديد باشيد چون باعث ميشود از يك باور (مثلاً «دنيا سراي امنيت است و ه مه در آن قابل اعتماد هستند») به باور مقابل آن (مثلا «دنيا پراز خطر است و به هيچ كس نمي توان اعتماد كرد») گرايش پيدا كنيد. ضمن اين كه انطباق شديد موجب تحريف واقعيت مي شود و آثار تخريبي دارد چون بي اعتمادي كامل، دامنه زندگي را محدود كرده و حال و هواي آن را منفي مي كند.

انطباق واقع بينانه درگرو بازنگري در مفروضاتي است كه درباره خودمان، ديگران و دنيا داريم تا خطرات مان در مورد رويدادهاي تلخ و ضربه ها، تلفيق و قابل تحمل شود

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر