محدوديت های حرکتی مچ پا و ستون فقرات

‏مچ پا دارای حرکات دورسی فلكشن، پلا‏نتار فلکشن نسبت به محور عرضی، حرکت دورکردن و نزديك کردن نسبت به محور عمودی و حركات اورشن و اینورشن نسبت به محور اقدامی – خلفی است. رباط های خارجی از حرکت نزديك شدن مچ پا و مفصل زیر قاپی جلوگیری می کند. رباط داخلی از حرکت دور شدن مچ پا و مفصل زیر قاپی جلو گیری می کند. باید توجه داشت كه به خاطر ‏شل و آزاد بودن جايگاه درشت نی _ نازک ني، میزان پایداری مفصل مچ پا به هنگام انجام حرکت ‏پلانتار فلكشن در كمترین حد است و رباط قاپی نازک نی قدامي نیز در خلا‏ل انجام حرکات پلانتار فلکشن و اینورشن احتمالا تحت بیشترین كشیدگی قرار دارد و این به عنوان ضعیف ترین رباط بخش خارجی مچ پا گزارش شده است. از این رو، پلانتار فلکشن و اینورشن سریع و نیرومند مفصل مچ پا ممنوع است.

محدوديت های حرکتی ستون مهره ها

‏در مهره های پشتی، محدودیت حركتی در فلكشن و فلكشن جانبی وجود دارد و مقدار کمی هايپر اکستنشن انجام می شود. در مهره های کمری، محدودیت حرکتی در چرخش به چپ و راست وجود دارد. دامنه حركت در قطعات حرکتی منفرد (واحد) و در کل ستون مهره، به وسیله اثرات ترکیبی رباط های طولی و رباط های بین قطعه ای، عضلات اطراف مهره ها، ضخامت دیسك های بین مهره ای در بخش های قدامی و خلفی و جانبی، مسیر و جهت قرار گیری مفاصل رویه ای، شكل خارهای مهره ای در مورد ناحیه پشتی و به وسیله اثر اتصال به دنده ها محدود می شود. اگرچه دامنه حرکت در هر قطعه حرکتی واحد، خيلی کم است ولی مجموع دامنه های حركتی قطعات حرکتی با يكديگر وسیع هستند.

سطح ۱ سطح ۲ ورزش و زیبایی

ارسال نظر