ماساژ ناحیه ی اطراف چشم چگونه انجام می شود ؟

برای ماساژ اطراف چشم، یکبار از گوشه داخلی چشم به طرف گوشه خارجی آن به فاصله هرچند میلیمتر کمی فشار وارد کنید و بعد در زیر چشم هم از گوشه داخلی چشم به طرف گوشه خارجی، این عمل را تکرار کنید.

اکنون نوبت به خود چشمها می رسد. به خاطر دارید که پیش از شروع ماساژ گفتیم که از ماساژ گیرنده بخواهید در صورت استفاده از لنز، آنها را از چشمهایش بیرون بیاورد؟ اگر فراموش کرده اید، اکنون به او گوشزد کنید.

بعد خیلی آرام برآمدگی شست خود را روی چشمهای بسته ماساژ گیرنده بگذارید و از گوشه داخلی به آرامی به طرف گوشه خارجی چشمها، بیش ببرید. برای انجام این ماساژ از حداقل گوشه خارجی چشمها پیش ببرید. برای انجام این ماساژ از حداقل فشار استفاده کنید، به طوریکه فقط بتوانید کره چشم را زیر شست خود احساس کنید. این کار را سه بار تکرار کنید. هر بار از گوشه داخلی چشم به طرف خارج آن، دست را حرکت دهید و برای تکرار، دست خود را بردارید و در گوشه داخلی چشم قرار دهید. هیچگاه، برای تکرار، دست را در جهت مخالف حرکت ندهید.

اکنون انگشت اشاره و دومی هر دو دست را در دو طرف بینی بگذارید و محکم فشار دهید. سر انگشتان را در قسمت پایینی استخوان گونه به طرف گوشها و بعد به طرف شقیقه ها پیش ببرید و در آنجا دستها را به شکل دورانی حرکت دهید. این کار را دوبار تکرار کنید.

بار دوم ممکن است بخواهید کمی روی گونه ها درنگ کنید. روی عضله گونه، دست را به شکل دورانی حرکت دهید و دایره های کوچکی باسر انگشتانتان بسازید. بدون اینکه دستتان را از روی پوست بردارید، کمی فشار دهید. عجله نکنید! یک دقیقه کار کردن در این قسمت که عضلاتش، اغلب در حال انبساط و انقباض است، نتیجه بسیار مطلوبی دارد.

ماساژ صورت را با خطهای افقی که از وسط صورت حد فاثل دهان و بینی می کشیم، ادامه می دهیم.

دستها را از وسط حد فاصل بینی و دهان، به طرف گونه ها و بعد شقیقه ها پیش می بریم. روی گونه ها حرکت به شکل دورانی است.
بعد مطابق شکل ۸ چانه را با انگشت شست و اشاره بگیرید و در امتداد آرواره ها و گوش حرکت دهید و به طرف شقیقه ها ببرید و به شکل دورانی حرکت دهید.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر