غلبه كردن بر موانع درمان اضطراب سلامتی

درمان اضطراب سلامتي موانع قابل حلي دارد.

اولاً ممكن است تصور كنيد معناي ضمني اين توصيه كه به جاي پرداختن به بيماري ، روي اضطراب تان كار كنيد اين است كه مشكل شما «كاملاً ذهني» است. در نتيجه احساس كنيد به شما توهيم كرده ام و اين كار را نكنيد. راه حلش اين است كه بدانيد بيمار يا سالم، كم كردن اضطراب مفيد است.

ثانياً ممكن است تصور كنيد اداره كردن اضطراب به مفهوم درمان نكردن بيماري است كه در اين صورت فاجعه مي شود. اگر چنين طرز فكري داشته باشيد، كنار آمدن با اضطراب سخت مي شود. راه حل اين است كه شيوه ارزيابي پيامدها را بدانيد. در اين ميان مراقب باشيد از پيامدها فاجعه نسازيد و توقع نداشته باشيد كه اتفاق نيفتد. سپس به كمك فنون بازنگري، اين باورها را قاطعانه زير سوال ببريد.

و آخرين مانع، تغيير سبك زندگي است. علائق و فعاليت هايي را دنبال كنيد كه بيماري زا نيستند.

پايان درمان

خود درماني وقتي تمام مي شود كه به اهداف تان رسيده باشيد، اضطراب تان در حد معمول باشد و بتوانيد در وضعيت هايي كه از آن اجتناب مي كرده ايد قرار بگيريد.

فراموش نكنيد اضطراب سلامتي مثل ساير اضطراب هاي مشكل ساز، با فروكش كردن اضطراب، «معالجه نمي شود» زيرا گهگاه به ويژه وقتي تحت استرس هستيد، بر مي گردد. اگر چنين انتظاري داشته باشيد، آمادگي استفاده مجدد از مهارت هاي كنار آمدن را داشته باشيد و از اين مهارت ها زياد استفاده كنيد، لزوم ندارد زندگي خود را يكسره در مطب پزشكان و در غم و اندوه بگذارنيد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر