طب سنتی چیست ؟

طب سنتي، امروزه در جوامع بشري اعتباري ويژه و جايگاهي خاص دارد كه به صورت فراگير به عنوان يك علم تعبير مي شود. علمي كه از يك سو ريشه در تجربيات و دانش كهن دارد و از سوي ديگر با توجه به دانش و روز افزون فرآورده هاي دارويي ناشي از گياهان دارويي با جديدترين تكنولوژي و علوم زيستي مدرن در آميخته است.

اثرات پيش گيرانه و يا درماني گياه درماني روي بسيار از اختلالات و بيماري ها در جوار علم طب، سبب شده تا اعتماد جهانيان به اين علم به طور گسترده اي افزايش يافته و علاقمندان به اين طب، براي درمان بسياري از بيماري ها، در جستجوي مداوا با اين روش نيز باشند. از اين رو آگاهي دشتن به فوايد و مراحل درماني بسياري از بيماري ها با روش طب سنتي (طب اسلامي) به عنوان مكمل دانش پزشكان و ايجاد شخصيتي علمي درافراد علاقمند و به ويژه متخصصين حوزه هاي مربوطه از جمله مزاياي طب اسلامي به شمار مي آيد، زيرا دانش توليد و بهره برداري از گياهان دارويي در اكثر كشورهاي جهان نهادينه شده و در جوار ساير علوم پزشكي، كاربردي شده است. و اين خود براي اين علم كه ريشه در تاريخ چند هزار ساله بشريت داشته، و در كشورهاي مختلف و بنا به اعتقادات و گياهان دارويي موجود در هر سرزمين، از اين گياهان استفاده شايسته و بهينه بعمل آمده است، افتخار بزرگي به شماره مي رود.

پيشرفت تكنولوژي در فراوري گياهان دارويي، سوابق تاريخي درمان بيماري ها در قرن هاي گذشته توسط دانشمندان همان دوران و تلفيق طب سنتي با طب مدرن همراه با استانداردهايي دارويي جديدي جهان معاصر، همه و همه سبب شده اند تا علم طب گياهي همگام با سيار علوم زيستي پيشرفته كنوني از جايگاه بسيار والايي برخوردار گردد و در آينده نيز از روند رو به رشد و بسيار موفق و شايسته اي برخودار خواهد گشت.

در اكثر داروخانه هاي رسمي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشورمان، نيز همانند بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان، داروهايي گياه با استاندارد طبي به فروش مي رسد و مردم نيز از آن ها استقبال شاياني مي كنند. و اين بيانگر آن است كه اگر گياهان سنتي و طب اسلامي بصورت قانون مند و در چارچب استانداردهاي علمي جهان باشد و مي تواند بسيار سودمند و موفق و در حد گسترده اي از اين قابليت استفاده شود و مي تواند به عنوان فرصتي طلايي براي عموم مردم باشد. ولي اگر به صورت ناآگاهانه و غير هوشمندانه مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گيرد، به عنوان يك تهديد و تخريب در درمان نيازمندان جامعه قرار مي گيرد.

سطح ۱ سنتی طب و زیبایی مطالب برگزیده

ارسال نظر