شيوه هاي غلبه بر موانع

پي بردن به اهميت عمل

وقتي از انجام دادن تكاليف رفتاري طفره مي رويد، نكات زيرا به ياد آوريد :

* تنها راه براي آن بفهميد ترس هاي شما بي پايه و اساس هستند، رو به رو شدن با آنها است تا ببينيد آيا واقعاً اتفاقي مي افتد يا خير.

* براي آن كه احساس كنيد روي خودتان كنترل داريد بايد افكار، هيجانات و رفتارهاي خود را با هم راه اندازي كنيد. براي تحكيم فكرهاي جديد خودتان بايد به آنها عمل كنيد.

* اضطراب تناقض آميز است هر چه از چيزي بيشتر اجتناب كنيد، ترسناك تر مي شود پيام رفتار اجتناب اين است كه «وقتي از آن اجتناب مي كنم، يعني خطرناك است». اين استدلال رفتاري است يعني فكر كنيد چون مضطرب هستيد پس آن چيز اضطراب آور است.

* تغيير كردن در يك زمينه منجر به تغيير كردن در زمينه اي ديگر مي شود. يكي اصل مهم در درمان شناختي – رفتاري اين است كه اصلاح يكي از سه مولفه فكر، هيجان و رفتار، اصلاح مولفه ديگر را آسان تر مي كند. در نتيجه كار كردن روي هر سه مولفه، احتمال موفقيت را بالا مي برد.

نگاهي جديد به كار روي رفتار

مواجهه را يك آزمايش در نظر بگيريد. يكي از اهداف چنين آزمايشي، فرضيه آزمايي است؛ براي مثال مي خواهيد ببينيد آيا در فلان وضعيت، اتفاق مورد نظر رخ مي دهد يا فلان چيز واقعاً‌ «غير قابل تحمل» است. هدف ديگر، جمه آوري داده ها است؛ در اين مرحله مثلاً مي خواهيد در وضعيت اضطراب آور يا بلافاصله بعد از قرار گرفتن در وضعيت اضطراب آور، افكار و احساسات تان را بسنجيد.

شايد بپرسيد اگر آزمايش جواب نداد چطور ؟ در اين حالت نيز موفق شده ايد چون دانش و درك شما از مشكل تان افزايش يافته است و دفعه بعد با آن بهتر كنار مي آييد.

آزمايش ها «باخت ندارند» و هميشه مفيد مي باشند چون اعتبار افكارتان را مي سنجيد، دانش هاي جديدي كسب مي كنيد، خطر مي كنيد، فنون خودياري را تمرين مي كنيد و غيره.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر