سفت شدن بيش از حد عضلات نزديك كننده ران

اگر هنگام اجراي حركت هاي كشتي، عضلات نزديك كننده ران بيش از حد سفت شوند، باعث كشيده شدن لگن و چرخش آن مي شوند، كه اين كار انحناي قسمت تحتاني ستون فقرات را افزايش مي دهد. با استفاده از عضلات شكم براي حفظ وضعيت بدني بهينه، احتمال آسيب ديدگي كاهش مي يابد.

تمرين دادن چهارسر ران با انگشتان پاي مستقيم

وقتي پشت كاملا صاف نگه داشته شود و سپس بدون حساسيت كننده، زانوها خم گردد در حالي كه نوك انگشتان با مستقيم است، عضلات ران كاملاً سفت شده و فشارهاي اعمال شده بر زانو چند برابر مي شود.

نشستن چهار گوش

در حركت نشستن چهارگوش و وضعيت خم كردن عمقي، زانوها در خميدگي شديد قرار گرفته و غضروف هاي آن آسيب مي بيند.

بسته شدن كامل زانو به كمك دست ها

حركاتي كه باعث خميدگي بيش از حد زانو مي شود به زردپي و غضروف آسيب شديد وارد مي كند. در حركت زير قرار دادن دست ها بر روي زانو و فشار آن به طرف سينه ممنوع است و بايد دست در پشت مفصل زانو و روي ران ها واقع شود.

كشش مانع رو
غضروف ها
كشش مانع آسيب هاي زير را به همراه دارد (۱) باعث كشيدگي ليگامنت هاي مياني زانو مي شود. (۲) باعث كشيدگي يا پاره شدن مينيسك مي شود. (۳) باعث افزايش عدم استواري زانو مي شود. (۴) باعث چرخش و تحت فشار قرار دادن قاب زانو مي شود كه منجر به سر خوردن آن به پهلو مي گردد.

نشستن به حالت اسكوات با وزنه

نشستن به حالت اسكوات (با وزنه و بدون وزنه) داراي مضرات زير است (۱) باعث به مخاطره افتادن ليگامنت هاي قسمت كناري يا پهلوي زانو مي گردد. (۲) باعث فشار به روي قاب زانو مي گردد. (۳) به غضروف ها آسيب مي رساند.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر