راهبردهايی در مواجهه با اضطراب پس از ضربه

افزايش خودگرداني. علاوه بر روش هاي فوق، با روش هاي زير مي توانيد حس خود گرداني را در خودتان بيشتر كنيد :

* با فن توقف فكر جلوي خاطرات مزاحم و افكار وسواسي را پس از خود تحليلي عميق مي گيريد.
* اگر مشكل خواب داريد، آموزش مديريت خواب را اجرا كنيد.
* اگر عصبانيت، عامل مزاحم مي باشد، آموزش مديريت خواب را اجرا كنيد.
* چنانچه مجبور هستيد مشكلي را حل كنيد، به فن حل مسئله مراجعه كنيد.
* در مورد هيجانات ناخوشايند مي توانيد از خود تحليلي عقلاني استفاده كنيد.
* كمك گرفتن. گاهي اوقات براي كنار آمدن با اضطراب مي توانيد از خانواده، دوستان يا گروه ها كمك بگيريد. اين روش وقتي موثرتر است كه از ديگران انتظارات واقع بينانه داشته باشيد. در صورت لزوم مي توانيد براي رفع ترس تان از انتقادات يا ايرادات ديگران از فنون بازنگري استفاده كنيد.
* اگر اضطراب پس از ضربه رابطه تان لطمه زده است از مشاور كمك بگيريد.
* مصرف دارو. داروها ضد افسردگي به ويژه به كساني كه نشانه هاي افسردگي دارند، كمك مي كنند. ولي به طور كلي مثل ساير اختلالات اضطرابي،
براي اضطراب پس از ضربه نيز بنزوديازپين ها (Benzodiazpines) مفيد هستند. البته اين داروها گهگاه رفتار اجتناب را كه باعث تشديد اضطراب پس از ضربه مي شود، بيشتر مي كنند؛ در نتيجه تسكين حاصل، موقتي خواهد بود.

كنار آمدن با مشكلات خاص و باورهاي خودناكام كن

با پيشرفت مواجهه، روي باورهاي اصلي خويش كار كنيد تا به تدريج محور درمان شوند. به باورهاي خود در رابطه با امنيت دنيا، آسيب پذير نبودن و و خود انگاره منفي رسيدگي كنيد. روي مفروضاتي كه ضربه و رويداد ناگوار انها را نقض كرده اند تمركز كنيد.

درگير اين بحث كه ضربه يا رويداد ناگوار چقدر بد بوده است، نشويد. براي مثال، اين فكر كه «اتفاق افتضاحي بود» نمي گذارد علت اصلي درد و رنج تان را بيابيد. بهتر است افكار پشت ناراحتي فعلي خود را بياييد؛ براي مثال اين باور را كه «تحمل تجديد خاطرات را ندارم» بررسي كنيد. همچنين باورهاي اصلي خودتان قبل از وقوع رويداد تلخ و ناگوارف براي مثال «دنيا بايد سراس امنيت و آسايش باشد» را كنار بگذاريد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر