تمرین آويزان شدن از گردن يار

با توجه به حساس بودن مهره هاي گردني هر گونه كشش شديد در اين ناحيه به فضاي بين مهره اي و بافت هاي اطراف آن آسيب مي رساند.

تمرينات كشش دست ها در حالت دراز كش به شكم

اين تمرين باعث ايجاد در رفتگي در شانه ها مي شود و عضلات و بافت هاي نگهدارنده اين مفصل را دچار كشيدگي شديد مي كند.

بالا آوردن بالا تنه به طرفين در حالت دراز كش به شكم توام با چرخش

اين تمرين مهره ها را تحت نيروهاي برشي قرار داده و چرخش آنها باعث خرد شدن ديسك هاي بين مهره اي مي شود.

پرتاب پاها به طرف پايين

اين تمرين درناحيه كمر قوس ايجاد كرده و به مهره هاي آن فشار وارد مي كند.

تمرين مقاومت دربرابر حركت سر به طرف بالا، پايين و طرفين

عضلات مهره هاي گردني براي تقويت شدن نياز به اعمال فشارهاي اين چنيني ندارند.

خم و راست نمودن بالا تنها (پل زدن) از حالت نشسته پر پشت يار

اين تمرين باعث باز شدن پشت و فشرده شدن ديسك ها و خميدگي شديد در گردن يار كمكي مي شود.

بالا و پايين آوردن، جمع و باز كردن، قيچي زدن و فرود جانبي پاها

در اين تمرين چرخش هاي ناگهاني در مهره هاي كمري ديسك ها را دچار آسيب مي كند.

زاويه زدن با پاهاي جفت از حالت آويزان شده از گردن يار

اين حركت هم براي گردن و هم براي كمر يار كمكي و هم كمر اجرا كننده خطرناك است.

انواع حركات آويزان شدن از گردن يار

اين گونه حركات شديداً مهره هاي گردن را تهديد مي كند.

خم كردن (پل زدن) بالا تنه به عقب

چرخاندن بالا تنه به چپ و راست

اين حركات سريع كمر را تحت گشتاور و نيروهاي برشي آسيب زا قرار مي دهد.

پشتك وارو به كمك يار

در اين حركت كمر و گردن هر دو بار مستعد آسيب است.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر