ترس تان از فاش كردن مسائل را كنار بگذاريد

آيا مي ترسيد مشاور فكر كند ديوانه هستيد با شما را دچار اختلال روان پزشكي در نظر بگيرد؟ آيا فكر مي كنيد اگر افكار و احساسات تان را براي ديگران فاش كنيد، به شما آسيب خواهند رساند يا با توسل به آنها به شما زور خواهند گفت و به ديده تحقير به شما نگاه خواهند كرد ؟

قبول كردن كودك، خطر هم دارم. مردم گاهي اوقات از چيزهايي كه ياد مي گيرند درست استفاده نمي ك نند و ديگران را دست كم مي گيرند. البته اگر توصيه هاي اين مطالب را رعايت كرده و درمانگر را بررسي كرده باشيد، خطر به حداقل مي رسد.

سه سوال را نيز در نظر داشته باشيد : اگر چنين چيز هايي اتفاق بيفتند، چقدر ضرر مي زنند؟ چقدر احتمال دارد رخ بدهند ؟ و با در نظر داشتن فوايد اين خطرات، آيا ارزش آن دارند (يا بهتر است همان طور كه هستيد بمانيد) ؟

وقتي از درجه بندي خود به سوي خود پذيري حركت مي كنيد، دلواپسي شما درباره نظر ديگران كمتر مي شود.

جمع بندي

اضطراب مشكل ساز، نتيجه جامعه صنعتي است ولي پيام كتاب اين است كه مي توانيد اضطراب تان را رفع كنيد.

فهميدن، مرحله اول است : فهميدن اين كه اضطراب بد نيست بلكه جزيي از زندگي است و وقتي مشكل ساز مي شود كه از حد خارج مي شود. پس مي توانيد اضطراب تان را مهار كنيد و واكنش هاي افراطي نشان ندهيد. پي بردن به افكاري كه موجب اضطراب مشكل ساز مي شوند نيز جزيي از مرحله فهميدن است؛ آشنايي با اين افكار كمك خواهد كرد آنها را بيابيد.

مرحله دوم، سنجش دقيق اضطراب، تعيين اهداف درمان و تدوين يك طرح عملي است. در مرحله دوم مي فهميد كجا برويد و چگونه برويد. گاهي اوقات وسوسه مي شويد اين مرحله را رد كنيد و به سراغ فنون خودياري برويد؛ اما اين مرحله باعث صرفه جويي در وقت مي شود. سنجش كمك مي كند از تلاش تان بهترين نتيجه را بگيرند.

مرحله سوم، آموختن مهارت هاي اوليه در زمينه كنار آمدن است؛ اين مهارت ها تا حدودي نشانه هاي ناخوشايند را كم مي كنند. اين مهارت ها در مراحل بعدي نيز به شما كمك خواهند كرد. فنون اساسي بازنگري، از جمله خود تحليلي عقلاني و كارت هاي عقلاني نيز ضروري هستند. فنون كاهنده نشانه، براي مثال آرميدگي آموزي و كنترل تنفس هم به عده اي كمك مي كنند. فنون مناسب را انتخاب كنيد.

پس از آن كه توانستيد از مهارت هاي كنار آمدن به خوبي استفاده كنيد مرحله چهارم، نوبت به «حرف زدن در حال راه رفتن» يا كار روي رفتار مي رسد. مهم ترين راهبرد رفتاري، مواجهه است. مواجهه تجسمي، اولين مرحله كنار آمدن با وضعيت هاي اضطراب آور است؛ اضطراب شديد نيز با مواجهه واقعي رفع مي شود. در مواجهه واقعي، به كمك مهارت هاي كنار آمدن به تدريج و مرحله به مرحله با ترس ها مواجه مي شويد. اين مرحله نيز جزئ مراحلي است كه معمولاً وسوسه مي شويد آن را رد كنيد. ولي كنار آمدن كامل يا ترس ها به آن منوط است. اين مرحله آن قدر كه به نظر مي رسد، ترسناك نيست؛ فراموش نكنيد كه وقتي ياد گرفتيد با وضعيت هاي ترسناك كنار بياييد، وارد اين وضعيت هاي خواهيد شد.

همين طور كه بر اضطراب تان غلبه مي كنيد مي توانيد زير ساخت آن، يعني باورهاي اصلي خودناكام كن را نيز زير سوال ببريد. روي اين توقع كه بايد امنيت داشته باشيد و نبايد طعم ناراحتي را بچشيد، كار كنيد. همچنين روي اين باور كه مشكلات از شما آدم ضعيفي مي سازند و روي ترس تان از نظر ديگران، كار كنيد. اين مرحله نه تنها اضطراب را تسكين مي دهد بلكه زمينه زندگي شادمانه در تمام جهات را فراهم مي آورد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر